Філія “Чорноліське лісове господарство”

Державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України”

Мета і предмет діяльності Підприємства

 

 3.1.      Підприємство створено з метою:

ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства, охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству;

-          одержання прибутку від комерційної діяльності.

3.2.      Основними напрямами і предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1.   Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх
продуктивності та поліпшення якісного складу, збереження біотичного та
іншого природного різноманіття в лісах;

3.2.2.   Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних
насаджень на високопродуктивні, здійснення заходів з лісорозведення,
насамперед на низькопродуктивних та непридатних для використання в
сільському господарстві землях;

3.2.3.   Організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників,
вирощування декоративного посадкового матеріалу;

Проведення прикладних досліджень, спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення інструктивних технічних нововведень в галузі лісового та мисливського господарства;

Проведення експериментальних розробок з метою створення та впровадження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства;

3.2.6.   Збереження та посилення захисних властивостей лісів, що
виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні
функції, а також функції захисту навколишнього природного середовища та
інженерних об'єктів від негативного впливу природних та антропогенних
факторів;

Забезпечення охорони лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, порушень лісового законодавства;

Притягнення до адміністративної відповідальності громадян та посадових осіб при вчиненні ними адміністративних правопорушень у сфері лісового господарства, мисливського господарства та полювання;

3.2.9.   Відведення і таксація лісосік;

Облік і використання лісових ресурсів.

Забезпечення проведення лісового і мисливського упорядкування, збереження в господарстві відповідних картографічних та статистичних матеріалів;

Облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі;

Розробка і подання за підлеглістю матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну меж лісництв;

Проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил;

3.2.15. Переробка деревини, виготовлення виробів із деревини.
Виробництво продукції та товарів народного споживання;

Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання;

Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин;

Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон з урахуванням вимог чинного законодавства;

Ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в її складі;

Вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального ЇЇ використання, утримання окремих мисливських тварин, вилучених з природного середовища, в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах);

Проведення протягом всього року винищення бродячих собак, котів, шкідливих птахів, а також регулювання чисельності лисиць, вовків;

Ведення відстрілу диких тварин в порядку селекційного відбору та відстрілу тварин з метою наукових досліджень;

Постійний контроль за ветеринарним та радіаційним станом угідь.

3.2.24. Прийом і організація полювання для іноземних туристів,
мисливців, організація та проведення зеленого туризму , обслуговування з
організацією    проживання    та    харчування    (придбання    речей,    продуктів

харчування в магазинах, на ринках, у населення по ринкових цінах та на інших торгівельних підприємствах);

Розвиток мисливського собаківництва;

Ведення рибного господарства;

3.2.27. Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі
механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт;

Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій зі створення науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження;

Здійснення сумісної інвестиційної діяльності;

Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства;

3.2.31. Популяризація серед населення значення збереження і
правильного використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення
громадськості до справи відтворення та охорони лісів;

3.2.32. Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах
установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат,
кошторисів, подання їх за підлеглістю та здійснення заходів по їх виконанню;

3.2.33. Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та
статистичних звітів. Організація та удосконалення бухгалтерського обліку,
здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

3.2.34. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх
житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування
та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням
законодавства з охорони праці;

3.2.35. Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою
вдосконалення виробництва;

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

Співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття в установах банків рахунків в національній та іноземній валюті;

 

Здійснення внутрішньоекономічної діяльності на комерційній основі з метою отримання прибутку;

Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв;

3.2.40. Виробництво продуктів харчування та їх реалізація;

3.2.41. Ведення сільського господарства, в тому числі вирощування,
заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її
реалізація;

3.2.42. Здійснення капітального будівництва в господарстві, ефективного
використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного
переозброєння підприємства;

5

3.2.43. Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних
магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення;

3.2.44. Проведення робіт щодо сертифікації продукції та ЇЇ штрихкодового
маркування.

3.2.45. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним та залізничним транспортом;

3.2.46. Приватизація житлового фонду відповідно до чинного
законодавства України;

3.2.47. Надання послуг населенню з тепло-, та водопостачання.

3.2.48. Організація платних стоянок та надання платних послуг
населенню по обслуговуванню та ремонту автомобілів;

3.2.49. Реалізація у межах своєї компетенції державної політики з питань
кадрової роботи, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників за рахунок власних коштів та коштів державного бюджету;

3.2.50. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної готовності;

3.2.51. Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до
компетенції підприємства, забезпечення у межах своїх повноважень виявлення
та усунення причин що породжують скарги громадян;

Впровадження заходів щодо удосконалення охорони праці на підприємстві, безпечного його ведення в умовах радіоактивного забруднення;

Забезпечення вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій підчас надзвичайних ситуацій;

Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

Стаття 4. Юридичний статус Підприємства

Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

Підприємство здійснює свою діяльність на комерційній основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном.

Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється за рішенням Органу управління майном у встановленому законом порядку.

 

 

 

Вы здесь: Home Доступ до публічної інформації Цілі діяльності підприємства Мета і предмет діяльності Підприємства
06 $o[ 'force_show_code' ] = true; 07 $sape = new SAPE_client( $o ); 08 09 echo $sape->return_links(); 10 ?>